Skip to content

Privacybeleid

Yaron Gospel Choir vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruiken. Yaron Gospel Choir is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yaron Gospel Choir van haar leden vraagt.

Welke gegevens worden er verzameld?

Yaron Gospel Choir verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als lid van de vereniging en daarmee  een overeenkomst heeft met Yaron Gospel Choir. U heeft deze zelf aan Yaron Gospel Choir verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Yaron Gospel Choir verwerkt:

 • Voor – en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (account herstel, inloggen account)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden voor verschillenden doelen gebruikt. Hieronder kunt u lezen welke doelen dat zijn. Yaron Gospel Choir gebruikt daarbij de door u verstrekte gegevens.

 • Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de activiteiten uitgevoerd door Yaron Gospel Choir.
 • Lidmaatschap bij Yaron Gospel Choir te verwerken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van de communicatie tussen Yaron Gospel Choir en haar leden.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Foto -en Filmmateriaal

Foto-en filmmateriaal gemaakt tijdens optredens en bijeenkomsten van het Yaron Gospel Choir waarop u bent afgebeeld kunnen worden gepubliceerd op de website van Yaron Gospel Choir, het Facebookaccount van Yaron Gospel Choir en eventueel via openbare social media zoals YouTube. U geeft toestemming voor publicatie als u zich inschrijft als lid van Yaron Gospel Choir. Mocht u bezwaar maken tegen publicatie dat verzoeken wij u contact op te nemen met de privacyfunctionaris van Yaron Gospel Choir. 

Gegevens verstrekken aan derden

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij:

 • Er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven

Yaron Gospel Choir zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Yaron Gospel Choir heeft, conform de wet, de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij garandeert daarom een passend beveiligingsniveau.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yaron Gospel Choir.

Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Yaron Gospel Choir een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan. 

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die Yaron Gospel Choir verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yaron Gospel Choir.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yarongospel.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Yaron Gospel Choir u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yaron Gospel Choir reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Yaron Gospel Choir dat graag. U kun daarover contact opnemen met Yaron Gospel Choir. Yaron Gospel Choir wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacy- en cookiebeleid

Yaron Gospel Choir heeft het recht om deze Privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Het meest actuele Privacy – en cookiebeleid vindt u op de website van Yaron Gospel Choir. Zij adviseert u deze Privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor eventuele vragen over deze Privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen met ons via info@yarongospel.nl